Answer ( 1 )

 1. Hukuk; insanların birbirleriyle, devletle ya da çevreleriyle olan ilişkilerini belirleyen ve belli şartlar altında çerçeveleyen bir yasalar bütünüdür. Hukukun temel ilkesi ise; bireyler arasında eşitliği, özgürlüğü ve adaleti yasa yoluyla sağlayabilmektir.

  Hukuk Devletlerinde Hukukun Üstünlüğü

  Hukuk devletlerinde, devlet gücü hukuk kurallarıyla sınırlandırılır. İnsanların hak ve özgürlükleri tanınır. Tanınan bu haklar ve özgürlükler, devlet tarafından korunmaktadır. Hukuk devletindeki vatandaşların hakları, hukuksal güvence altında bulunmaktadırlar. Devletler hukuk kurallarına bağlı olmak zorundalardır. Yasalarda da, bu haklar güvence altına alınmıştır. Örneğin Anayasamızın ikinci maddesine göre; Türkiye Cumhuriyeti, milli dayanışma ve adalet anlayışı çerçevesinde insan haklarına saygılı, demokratik bir devlettir. Özetle verdiğimiz bu maddede, hukukun üstünlüğüne vurgu yapılmıştır. Hukuku simgeleyen bir diğer nokta da bağımsız yargıdır. Bağımsız yargı, toplumların ve bireylerin en büyük güvencelerindendir. Hukukun evrensel kurallarına uyulmadığı ve saygı gösterilmediği, temel özgürlüklerin ve hakların güvence altına alınmadığı, adaletleri bir düzenin kurulmadığı ta da gerçekleşmediği bir ortamda, hukuk devleti varlığından söz edilememektedir.

  Hukukun Üstünlüğü

  Hukukun üstünlüğü genel anlamda, devletin bütün organlarının üzerinde hukukun mutlak bir egemenlik taşımasıdır. Hukuk üstünlüğü ilkesi; demokrasilerin ve hukuk devletlerinin vazgeçilmez koşullarında biridir. Herhangi bir ülkede, hukuk devleti anlayışının olması için bazı ilkeler bulunması gerekmektedir. Bu ilkeler:
  • Kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanabilmesi
  • Yasal bir yönetimin varlığının bulunması
  • Temel özgürlük ve hakların güvence altına alınmış olması
  • Yönetimlerin ya da iktidarın, yargısal bir denetime açık olmaları
  • Mahkemelerin yargıç güvenliğinin ve bağımsızlığının sağlanması
  • Kazanılmış olan haklara saygı duyulabilmesi
  Yargı bağımsızlığında, yargı organlarının herhangi bir karar verirken, hiçbir kimseden talimat ya da emir almamalarını; hemen her türlü etkiden ve yönlendirmeden uzak kalabilmelerini ifade etmektedir.

Leave an answer